Przedszkole 129

Deklaracja dostepności cyfrowej

Przedszkole nr 129 im. Małych Przyjaciół w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.przedszkole129.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-04-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-10

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo
 • publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
 • wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 10-02-2022 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez Przedszkole nr 129 w Poznaniu

DATA AKTUALIZACJI DEKLARACJI:

Deklaracje zaktualizowano dnia 15.02.2024

SKRÓTY KLAWIATUROWE:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Klaudia Sobecka-Szcześniak ,  adres poczty dyrektor@przedszkole129.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 618 200 672 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

 • Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście/ wyjście  znajdujące się przy osiedlowej uliczce, brak schodów. Od strony ogrodu znajduje się wyjście, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne do którego prowadzą trzy schody.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji jest dyrektor oraz  społeczny wicedyrektor przedszkola.
 • Budynek jest dwupoziomowy, nie posiada wind osobowych , pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Posiada korytarz oraz schody prowadzące  na piętro oraz w pionie kuchennym dodatkowo schody ewakuacyjne i  do piwnicy.
 • W korytarzach budynku znajdują się standardowe przejścia z których może korzystać osoba niepełnosprawna.
 • Do przedszkola nie można wchodzić z psem asystującym  . Dyrektor jednostki może wyrazić zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
 • W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
 • Brak toalet publicznych, brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
Skip to content